Little Cherubs Nursery

LONDON, KENSINGTON

News

Operation Christmas Child - Gift filled shoe boxes

Posted by littlecherubs@tiscali.co.uk on November 27, 2018 at 12:20 AM
A huge thank you to all parents who together with their child filled a shoe box with gifts. At nursery, our pupils watched a short clip where the recipients first wait eagerly for the boxes to arrive and then we could see their faces, filled with joy, when they opened them. We had a group discussion and our pupils realised how little those children had and the conditions that they were living in. They understood and appreciated how priviledged we all are and how important it is to help others more in need.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

9673 Comments

Reply ValentinMironenko
9:50 AM on April 28, 2020 
Ð?ожем пÑ?едложиÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о пÑ?оÑ?енÑ?ов Ñ?абоÑ?ий ваÑ?ианÑ? длÑ? "Ñ?бийÑ?Ñ?ва" онлайн-Ñ?айÑ?а моÑ?енника или конкÑ?Ñ?енÑ?а.
Ð?Ñ?полÑ?зÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?пеÑ?нÑ?е Ñ?еÑ?нологии:
- Ð?адежно Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?анÑ?ем Ñ?айÑ?Ñ? по лÑ?бÑ?м клÑ?Ñ?евÑ?м запÑ?оÑ?ам.
- Ð?елаем Ñ?оÑ?ни Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?памнÑ?Ñ? беклинков.
- Спамим главнÑ?Ñ? Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?Ñ? поÑ?Ñ?Ñ? оÑ?ганизаÑ?ии пиÑ?Ñ?мами Ñ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?ми на моÑ?енниÑ?еÑ?киÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?аÑ?
- Ð?онижение позиÑ?ий инÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?айÑ?а в поиÑ?ковикаÑ? по лÑ?бÑ?м коммеÑ?Ñ?еÑ?ким клÑ?Ñ?евÑ?м Ñ?ловам.
- СекÑ?еÑ?наÑ? меÑ?одика. Ð?ноголеÑ?ний опÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ?.
- СÑ?опÑ?оÑ?енÑ?наÑ? гаÑ?анÑ?иÑ? возвÑ?аÑ?а денежнÑ?Ñ? Ñ?Ñ?едÑ?Ñ?в в Ñ?лÑ?Ñ?ае неÑ?даÑ?и.
- Ð?олнаÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
- Ð?онÑ?иденÑ?иалÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? Ñ?абоÑ?Ñ?. Ð?икÑ?о пÑ?о ваÑ? и наÑ?Ñ? деÑ?Ñ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? не Ñ?знаеÑ?.

СÑ?оимоÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?ги $50
Ð?олнаÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?плаÑ?а: Ð?иви, ЯндекÑ?.Ð?енÑ?ги, Bitcoin, Visa, MasterCard...
Telgrm: @exrumer
Whatssap: +7(906)5312155
Viber: +79775255462
Skype: XRumer.pro
маил: support@xrumer.club
Reply IrinaBelova
9:58 AM on April 28, 2020 
Ð?Ñ?ивеÑ?Ñ?Ñ?вÑ?ем ваÑ?!
Ð?Ñ?едÑ?Ñ?авлÑ?ем Ñ?амÑ?е лÑ?Ñ?Ñ?ие пÑ?огонÑ? "киллеÑ?Ñ?" длÑ? онлайн-Ñ?айÑ?ов конкÑ?Ñ?енÑ?а. Цена: оÑ? 2 000 Ñ?Ñ?блей.
- СÑ?опÑ?оÑ?енÑ?нÑ?й Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?. Ð?нÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?айÑ?Ñ? Ñ?оÑ?но "Ñ?падÑ?Ñ?".
- Ð?акÑ?ималÑ?но возможное Ñ?иÑ?ло оÑ?Ñ?иÑ?аÑ?елÑ?нÑ?Ñ? Ñ?иÑ?беков.
- СобÑ?ана Ñ?пеÑ?иÑ?иÑ?еÑ?каÑ? база - Ñ?амÑ?е Ñ?илÑ?нÑ?е плоÑ?адки из 10 млн. Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ов (поÑ?но, виÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, Ñ?пам и Ñ?.д.). Ð?ейÑ?Ñ?вÑ?еÑ? беÑ?пеÑ?ебойно.
- Ð?Ñ?огон оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? одновÑ?еменно Ñ? 4 моÑ?нÑ?Ñ? Ñ?еÑ?веÑ?ов.
- Ð?епÑ?еÑ?Ñ?внÑ?й Ñ?пам Ñ?окÑ?иÑ?нÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?лок на Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?й Ñ?Ñ?ик.
- Ð?Ñ?полнение заказа на пÑ?оÑ?Ñ?жении 40-240 Ñ?аÑ?ов кÑ?Ñ?глÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?ки. РаÑ?Ñ?Ñ?нем по вÑ?емени как Ñ?годно.
- Ð?Ñ?огон Ñ? запÑ?еÑ?нÑ?ми клÑ?Ñ?евÑ?ми Ñ?ловами.
- Ð?а Ñ?Ñ?ловиÑ?Ñ? заказа неÑ?колÑ?киÑ? Ñ?айÑ?ов - оÑ?лиÑ?нÑ?е бонÑ?Ñ?Ñ?.

СÑ?оимоÑ?Ñ?Ñ? 4000py.
Ð?олнаÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?плаÑ?а: Qiwi, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard...
ТелегÑ?м: @exrumer
Whatssap: +7(906)53121-55
Viber: +7(977)5255462
Skype: XRumer.pro
маил: support@xrumer.club
Reply TatyanaVlasova
5:38 PM on June 10, 2020 
Ð?дÑ?авÑ?Ñ?вÑ?йÑ?е!
Ð?аÑ?а Ñ?иÑ?ма пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? Ñ?амÑ?е лÑ?Ñ?Ñ?ие пÑ?огонÑ?, Ñ?Ñ?обÑ? "Ñ?биÑ?Ñ?" веб-Ñ?айÑ? ваÑ?иÑ? конкÑ?Ñ?енÑ?ов. Ð?Ñ?его оÑ? 2000 Ñ?Ñ?б.
- 100% Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?. СайÑ?Ñ? ваÑ?иÑ? конкÑ?Ñ?енÑ?ов "Ñ?падÑ?Ñ?".
- Ð?акÑ?ималÑ?ное Ñ?иÑ?ло негаÑ?ивнÑ?Ñ? Ñ?иÑ?беков.
- СобÑ?ана оÑ?обаÑ? база - вÑ?жимка макÑ?ималÑ?но "Ñ?бийÑ?Ñ?веннÑ?Ñ?" плоÑ?адок из 10 млн. веб-Ñ?айÑ?ов (виÑ?Ñ?Ñ?нÑ?е, Ñ?пам, поÑ?но и Ñ?.д.). ЭÑ?о Ñ?абоÑ?аеÑ? безоÑ?казно.
- Ð?Ñ?огон делаем одновÑ?еменно Ñ? 4 Ñ?еÑ?веÑ?ов.
- Ð?оÑ?Ñ?оÑ?ннÑ?й Ñ?пам акÑ?иваÑ?ионнÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?лок на Ñ?лекÑ?Ñ?оннÑ?й Ñ?Ñ?ик.
- РаÑ?Ñ?Ñ?нем как Ñ?годно по вÑ?емени.
- Ð?Ñ?огонÑ?ем Ñ? запÑ?еÑ?нÑ?ми клÑ?Ñ?евÑ?ми Ñ?Ñ?азами.
- Ð?Ñ?и неÑ?колÑ?киÑ? пÑ?огонаÑ? - вÑ?годнÑ?е бонÑ?Ñ?Ñ?.

Цена $50
Ð?олнаÑ? оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
Ð?плаÑ?а: Ð?иви, Yandex.Money, Bitcoin, Visa, MasterCard...
ТелегÑ?м: @exrumer
Whatssap: +7(906)5312155
Skype: XRumer.pro
email: support@xrumer.cc
Reply MonroeGen
11:29 AM on August 29, 2020 
Hello. And Bye.
http://www.viagra-online-withoutprescription.org/
viagra-online-withoutprescription.org
viagra online
Reply MonroeGen
10:39 PM on September 6, 2020 
Hello. And Bye. can you buy viagra super force online
who can buy viagra sublingual can i buy viagra oral jelly over the counter http://www.viagra-online-withoutprescription.org/ viagra logo
canadian pharmacy ezzz viagra
viagra plus online
viagra with fluoxetine online usa
online doctor viagra capsules
what i should buy with viagra
how to buy viagra gold
natural viagra pills
where to get viagra super active
natural viagra recipe
Reply cialis 90 pills
12:02 PM on September 14, 2020 
b cajole the healthcare practitionerР Р�s hypertension to prolong typical patients. shelf life cialis or a bode sign, cialis online no drug as your.
Reply what is lasix
6:36 AM on September 17, 2020 
where to buy lasix in Virginia Beach online
buy lasix online from Czech Republic canadian generic lasix http://lasifurex.com/ cheap lasix in Minneapolis


how can i get lasix
where to buy lasix in Hungary online
buy lasix with free samples
cheap lasix in Baltimore
where to buy lasix in Oklahoma
Reply HjuaBroduh
6:59 PM on November 2, 2020 
where to buy levitra pills levitra target pharmacy propecia cost per year can you get propecia without a prescription cheap synthroid pills how to get synthroid in the us
Reply Robertabera
3:25 PM on November 12, 2020 
erectile injection therapy
topical erectile dysfunction
erectile aids for men
erectile issues after 40
erectile medication over counter
Reply Robertabera
3:42 AM on November 13, 2020 
erectile pill sponsored by doctor oz
princeton guidelines erectile dysfunction
erectile treatment
cheapest erectile med
erectile tissue location and function
Reply besterectiledysfunctionpills
4:23 PM on November 24, 2020 
can erectile dysfunction be psychological
erectile dysfunction pills
erectile wow video
ed pills online
erectile medication bimix
Reply Phimigh
7:48 PM on December 7, 2020 
Propecia O Finasterida etheptbert generic cialis 5mg teemnerrerce Priligy Acquistare In Italia
Reply Phimigh
4:52 AM on December 8, 2020 
Amoxicillin Pregnant etheptbert cialis no prescription teemnerrerce Viagra Tschechien Rezeptfrei
Reply Phimigh
5:54 AM on December 8, 2020 
Amoxil Expiration etheptbert best place to buy generic cialis online teemnerrerce isotretinoin with overnight delivery in internet
Reply Phimigh
1:35 PM on December 8, 2020 
Levitra Free Coupon etheptbert generic cialis from india teemnerrerce Acheter Levitra Generique En Ligne
Reply DrPopduh
5:33 PM on December 8, 2020 
order clomid 100mg online order clomid online canada zithromax online shop zithromax price canada where can i buy synthroid over the counter buy synthroid
Reply Arteglite
2:00 AM on December 9, 2020 
Cialis Hemorragie etheptbert where to buy cialis online teemnerrerce Cheap Flagyl Keflex
Reply Arteglite
4:29 AM on December 9, 2020 
Want to buy isotretinoin us free shipping etheptbert cialis 40 mg teemnerrerce Cialis E Viagra
Reply Arteglite
3:07 PM on December 9, 2020 
cialis from canadian pharmacy etheptbert cialis for sale teemnerrerce Water Pill Online Purchase
Reply Phimigh
8:18 PM on December 9, 2020 
cialis natural equivalent etheptbert buy cialis on line teemnerrerce Viagra Homme